Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpůjční řád

  1. Knihy, časopisy a ostatní dokumenty se půjčují zaregistrovaným čtenářům, kteří za ně ručí po celou dobu trvání výpůjčky.

  2. Čtenářský průkaz je vystaven občanům po vyplnění přihlášky a předložení průkazu totožnosti. Na písemné přihlášce svým podpisem stvrzuje, že se zavazuje dodržovat výpůjční řád. Děti do 14 let se mohou přihlásit do knihovny pouze s písemným souhlasem alespoň jednoho z rodičů. Registrační poplatek se platí vždy na rok. Dospělí čtenáři - 120 Kč, důchodci a studenti - 70 Kč, děti do 14 let - 40 Kč. Občané, kteří v Kaplici pobývají pouze na přechodnou dobu, se mohou přihlásit za čtenáře, složí-li předem za každou půjčenou knihu zálohu 200 Kč. Po vrácení knih a odhlášení z knihovny, jim bude záloha vrácena. Čtenáři, kteří navštěvují některou z poboček knihovny (Blansko, Sídliště 9. května) zaplatí registrační poplatek – 25 Kč (děti a důchodci – 10 Kč).

  3. Výpůjční doba u knih je 4 týdny, u časopisů 1 týden. Po uplynutí této doby, může knihovna výpůjčku prodloužit, nežádá-li knihu jiný čtenář.Ve výjimečných případech lze knihy ke studiu ponechat na delší dobu, dle dohody. Čtenář si však musí výpůjčky pravidelně prodlužovat. Knihy zařazené do příručních knihoven se půjčují pouze prezenčně.

  4. Neodevzdá-li čtenář knihy ve stanovené době, bude písemně upomenut. V oddělení pro dospělé za I.upomínku zaplatí 15 Kč, za II.upomínku 20 Kč a za III.upomínku 30 Kč. V dětském oddělení za I.upomínku 10 Kč, II.upomínku 15 Kč, III. upomínku 20 Kč. Nevrátí-li čtenář knihy po 3 zaslaných upomínkách, budou knihy vymáhány prostřednictvím přestupkové komise Městského úřadu Kaplice. Doporučená zásilka je počítána za 50 Kč. Za ztrátu legitimace zaplatí čtenář 20 Kč, za zapomenutí legitimace zaplatí 5 Kč.

  5. Ztrátu nebo poškození knihy (včetně obalu) je povinen nahradit čtenář, na jehož čtenářský průkaz byla kniha půjčena.Výši náhrady za poškození určí knihovna. Ztracenou nebo zničenou knihu nahradí čtenář částkou ve výši pořizovací ceny. Nemůže-li knihovna ztracenou (zničenou) knihu postrádat, je čtenář povinen do doby stanovené knihovnou obstarat jiný zachovalý výtisk téže knihy, stejného vydání nebo pořídit na vlastní náklady fotokopii. Stejné ustanovení platí i pro časopisy. Je proto v zájmu čtenáře, aby si knihy při půjčování řádně prohlédl a zjištěné poškození ihned hlásil, jinak ručí za všechna poškození. Při všech způsobech náhrady za ztracenou (zničenou) knihu, hradí čtenáři náklady na knihovnické zpracování ve výši 50 Kč za každý svazek.

  6. Změnu adresy je čtenář povinen ihned ohlásit knihovně. Čtenář nesmí knihy z knihovny půjčovat dále. Má právo požádat o zprostředkování výpůjčky odborné literatury pomocí meziknihovní výpůjční služby, za poplatek 40 Kč (cena poštovného).

  7. Čtenářem přestává být : kdo úmyslně poškodí knihy nebo způsobí knihovně svým jednáním škodu, kterou nenahradí. Natrvalo bude vyloučen ten, kdo soustavně porušuje výpůjční řád. O vyloučení rozhoduje vedoucí knihovny.

V Kaplici dne 2. 1. 2015
Jiřina Kostková
Vedoucí Městské knihovny Kaplice